Αρχική σελίδα | Επικοινωνία
ote.gr cosmote.gr ote.gr cosmote.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ COSMOTE 2015

Η COSMOTE, προκηρύσσει πενήντα (50) Υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα. Οι Υποτροφίες COSMOTE θα απονεμηθούν σε αποφοίτους Ελληνικών Δημοσίων Γενικών ή/ και Επαγγελματικών Λυκείων του σχολικού έτους 2014-2015, από όλη την Ελλάδα, που έχουν εισαχθεί σε Πανεπιστήμια της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ως πρωτοετείς φοιτητές.

Το συνολικό μικτό ποσό κάθε Υποτροφίας ανέρχεται σε δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €). Νόμιμοι φόροι, τέλη, κρατήσεις, και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για τη λήψη της κάθε υποτροφίας, θα βαρύνει τον κάθε ένα δικαιούχο αυτής ξεχωριστά. Το καθαρό ποσό θα καταβληθεί σε κάθε υπότροφο σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις.

Βασικές προϋποθέσεις χορήγησης των Υποτροφιών:


  1. Οι υποψήφιοι υπότροφοι να έχουν αποφοιτήσει κατά το τρέχον έτος (2015) από Ελληνικό Δημόσιο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και να είναι επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές μέσω του συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων, σε Πανεπιστήμια της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) στην Ελλάδα, με Γενικό Βαθμό Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τουλάχιστον δεκαέξι (16) και άνω. Στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν περιλαμβάνονται οι Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Εκκλησιαστικές Σχολές.
  2. Το κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς, όπως προκύπτει από το Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου»), για το φορολογικό έτος 2014, των γονέων του υποψηφίου, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος, να μην υπερβαίνει το ποσόν των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000€).
  3. Ο υποψήφιος υπότροφος, μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των Υποτρόφων του Προγράμματος Υποτροφιών COSMOTE 2015, να μην έχει λάβει υποτροφία από κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, για τον ίδιο σκοπό, το ποσό της οποίας ανέρχεται σε 5.000 € (πέντε χιλιάδες ευρώ) και άνω.
  4. Οι υποψήφιοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και να προσκομίσουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην ιστοσελίδα www.ote-cosmote-scholarships.gr, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της αποκλειστικής προθεσμίας που αναφέρεται παρακάτω.
  5. Για τους άνδρες η πιστοποίηση της αναβολής κατάταξής τους στον ελληνικό στρατό, που επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ή η απαλλαγή τους από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
  6. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Αναλυτικής Προκήρυξης του Προγράμματος από τους υποψήφιους υποτρόφους.

Σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Υποτροφιών, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των υποτρόφων, περιγράφονται στην Αναλυτική Προκήρυξη του Προγράμματος Υποτροφιών COSMOTE για το έτος 2015, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα: www.ote-cosmote-scholarships.gr


Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ορίζεται η 16/10/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τη δυνατότητα προσκόμισης της Βεβαίωσης Εγγραφής στο Ίδρυμα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχουν εισαχθεί, θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους, στην οποία θα αναγράφεται το ακριβές κείμενο το οποίο μπορείτε να δείτε στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» του συγκεκριμένου ιστότοπου και πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση “Αν αδυνατώ να προσκομίσω τη Βεβαίωσης Εγγραφής στο Ίδρυμα που έχω εισαχθεί, ποιο δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομίσω;”.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της αναλυτικής προκήρυξης, να υποβάλουν ερωτήματα και να αναζητούν πληροφορίες για τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης, καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, στην ιστοσελίδα: www.ote-cosmote-scholarships.gr

Facebook OTEFacebook CosmoteTwitter Cosmote
COSMOTE © 2015Νομικά | Επικοινωνία
powered by Greymatter